Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych

Redakcja Gentes et Nationes zaprasza pracowników naukowych i ekspertów do publikowania na łamach czasopisma. Jego profil związany jest z tematyką spraw międzynarodowych i zagranicy. Półrocznik Gentes et Nationes stanowi zbiór artykułów i innych tekstów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, zagadnień ekonomicznych, szeroko rozumianej problematyki antropologii społecznej oraz zagadnień prawnych (w szczególności prawa międzynarodowego).

okadka

Gentes 8 Gentes 8

O Gentes et Nationes

Czasopismo powstało jako efekt działań naukowych i wydawniczych podjętych przez środowisko związane z prowadzonymi w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej studiami z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zaproszonych gości.

Pojęcia tworzące tytuł czasopisma wyrażają w pewien sposób jego założenia programowe. Sposób ten jest metaforyczny i nawiązuje do ich funkcji topicznych. „Ludy” i „narody” jako kategorie kognitywne są metaforami, a dzięki abstrakcyjnej różnorodności i bogactwu kontekstów znaczeniowych swych domen podlegają konceptualizacji w bardzo szerokim obszarze. Wszystko zatem, co wiąże się z życiem „ludów” i „narodów” w ich społecznych aspektach jest obiektem naszych studiów.


Główny nurt publikacji wyznaczają zagadnienia dotyczące obecnego stanu „ludów” i „narodów”, ich bytu i rozwoju wśród innych „ludów” i „narodów”, relacji między strukturami, które tworzą, począwszy od form efemerycznych po trwałe instytucje, z państwem na czele, z organizacjami ponadnarodowymi, a w końcu zagadnienia dotyczące społeczności międzynarodowej, która jest przede wszystkim wspólnotą gentes i nationes w ich szerokim rozumieniu. Gentes et Nationes są w naszym zamierzeniu czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym różnorodnym aspektom współżycia „ludów oraz narodów” w kontekstach stosunków międzynarodowych (międzypaństwowych) i międzyetnicznych, a także ich wewnętrznych uwarunkowań w poszczególnych państwach i społecznościach.


Interesują nas stosunki polityczne i formy ich instytucjonalizacji, struktury społeczne i ich funkcjonowanie, stosunki gospodarcze i kulturalne, mechanizmy powstawania konfliktów, sposoby ich rozwiązywania oraz formy współpracy, kooperacja w ramach organizacji międzynarodowych i struktur ponadpaństwowych, zagadnienia tożsamości etnicznej i wpływu czynników subiektywnych (takich jak historia i kultura) na relacje wewnątrz społeczności międzynarodowej. Interesują nas w równym stopniu procesy globalizacji, redukujące w praktyce życia społecznego dawną przestrzeń między narodami i ludami, jak i zjawiska występujące w ograniczonej skali społecznej, mające jednak symptomatyczne znaczenie, związane na przykład z lokalną współpracą transgraniczną.

Wydawca
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Rada naukowa
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
prof. dr hab. Bohdan Hud
prof. dr hab. Adam Jonkisz
prof. dr hab. Kazimierz Lankosz
prof. dr hab. Zdzisław Mach
prof. dr hab. Irena Pietrzyk
prof. dr  Kazimierz  Poznański
prof. dr Jan Toporowski
prof. dr hab. Janusz J. Węc

Redakcja
prof. dr hab. Leon Podkaminer (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer (redaktor tematyczny)
dr Artur Skorek (redaktor tematyczny i sekretarz redakcji)

Numer ISSN: 2081-9714

CZASOPISMO UMIESZCZONE DECYZJĄ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA LIŚCIE B W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH Z PRZYZNANĄ ILOŚCIĄ CZTERECH PUNKTÓW.